Yönetici Koçluğu
Executive Coaching Beaviour Oriented

Modern yönetim yaklaşımlarında klasik idarecilik anlayışı yerini çoktan lider yönetici ‘’koç gibi yönetici’’ kavramına bıraktı. Yöneticilerin alanlarında uzman olmalarının yanı sıra ekiplerini geliştirmek ve uyumlu çalışma ortamı yaratarak performansı arttırmak konusunda da beceri göstermeleri gerekiyor. Liderler ekiplerinin inisiyatiflerini ve yaratıcılıklarını geliştirmenin öğrenilebilir bir beceri olduğunu artık biliyorlar.
Koçluk alan yönetici liderlik rolünde hangi davranışın istendiğine ilişkin açık bir anlayışa sahip olmalıdır
Organizasyonel bakış açısı ile bakıldığında bir liderin kendi davranışını değiştirmesi organizasyonu değiştirmesinden çok daha önemli ve pozitif olabilir.

Yönetici koçluğu, koçun uzman rolünü üstlendiği olaylarda, daha çok yöneticinin farkındalığını, öğrendiklerini, gelişimini ve seçimlerini yönlendirdiği durumlar arasında değişiklik gösteren bir süreci kapsar. Bu koçluk biçimi, temelde beceri gelişimini ve performansa odaklanmayı içerirken, genel gelişime de fırsat verir.

İşletme Geliştirme
Kurumsal Koçluk

Koçluk, performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılmasında en hızlı yöntemdir. Koçluk sürecinin başlangıcı, ortası ve ölçülebilir sonuçları ile sınırları vardır.
Koçluk uygulayan kurumlar, çalışanlarının vizyonları ile organizasyonun vizyonu arasındaki uyumu sağlar ve bireysel performanslarını artırarak kurumsal hedeflerine kolaylıkla ulaşırlar
İşletmelerin iş modellerinin ve süreçlerinin yaratıcı düşünce sistemleriyle analiz edilerek geliştirilmesi için destek verilmesini kapsamaktadır.

Kurumsal Koçluk, kurumsal farkındalık kazandırır.Vizyon,misyon ve hedefler belirlenir. İşletmelerin bulunduğu nokta ile hedefleri arasındaki mesafe saptanır ve tüm çalışanlar, işletmenin hedeflerine odaklanır. Stratejik planlama yapılır ve yol haritaları oluşturulur.

Takım Koçluğu
Coaching Teams

Her takım bir sistemdir. Her sistem içinde bulunan kişilerden farklı bir oluşuma sahiptir. Takım koçu takım üyelerine tek tek koçluk yapmaz; takımı bir bütün, sistem olarak ele alır. Böyle olunca da değişim, gelişim ve fark sistemde yaratılır. Sistem geliştikçe içindeki takım üyeleri de farklılaşacaktır. Güven takımların en önemli kavramıdır. Bir takımda güveni oluşturmak takım bir sistem olarak ele alındığında, çok daha etkili bir şekilde hayata geçirilecektir. Her oluşturulan ya da oluşan takım farklı özellikler taşır. Hiç bir takım birbirine benzemez. Takım yaşayan dinamik bir sistemdir; her olay, her davranış, her söz takımı değiştirir
Takımlar; satış, pazarlama, müşteri ilişkileri, üretim, tedarik, finans, operasyon ve benzeri şekilde oluşabilir. Bu takımlara bireyler teker teker ihtiyaç olundukça alınmaktadır. Burada öneli olan birlikte çalışmaktan oluşan kişisel çatışmaları engellemek, takım elemanlarını doğru konumlandırmak ve kendi seçtikleri hedefe birlikte yürümelerini sağlamaktır.
“Takımla beraber çalışmanın anahtar unsurları, değişimle nasıl başa çıkılacağını bilmek, çatışmaları çözebilmek ve potansiyele nasıl ulaşılacağını görebilmektir. Bir takımın ihtiyaçları üyelerinin ihtiyaçlarını karşıladığı oranda takımın iyi çalışmasını sağlar.” – Max DePree

Satış Koçluğu

Satış Koçluğu tüm satış organizasyonundaki tutarlılığa yardımcı olur ve daha yüksek bir performans için satış elemanlarını güçlendirir. Satış koçluğu en iyinin daha iyi hale gelmesine, iyinin mükemmel olmasına ve atılım için mücadelede bulunmaya yardımcı olur.

Satış koçluğu bilgi birikiminizi, fikirlerinizi, hedeflerinizi ve niyetlerinizi gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olur
Satış Koçluğu; satış alanında verimi arttırmak için performansı üst seviyelere taşımayı hedefleyen bir süreçtir. Bunu gerçekleştirirken kişinin, kendisine yol göstermesi desteklenir. Kişilik özellikleri göz önünde tutulur.
Satış koçluğu hizmetine başvuran kişiler, hedeflerine ulaşma yolunda karar verme mekanizmalarını güçlendirirler. Ayrıca performans arttırmak için destek alırlar.

İşveren Markası
Employer Branding

İş veren markası en basit anlatımla “bir şirketin çalışılabilecek en iyi yer olarak algılanması” anlamına geliyor.
Genel olarak bakıldığında, şirketlerin ve dolayısıyla yöneticilerin en önemli amaçlarını şu şekilde belirtebiliriz.
1) Verimlilik, satış, karlılık ve nakit akışı
2) Şirketin ve markalarının değer artışı
3) Müşterilerin yüksek memnuniyeti
4) Mutlu ve bağlı çalışanlar
5) Sürdürülebilirlik
6) Çalışmak için tercih edilme
İçsel markalaşma, çalışanları ve iş süreçlerini şirket kimliği, marka kimliği ve şirket değerleriyle hizalayan, bilinçli ve planlı bir süreçtir. İçsel markalaşma çalışmasının önemi, çalışanların şirketin değerlerini “yaşıyor olmaları” ile, çalışanların becerilerini ve aidiyetlerini arttırma çalışmaları ile, iç iletişim çalışmaları ile, ödül ve takdir programları ile ve sürdürülebilirlik ile ilgilidir. Çalışanların müşterilere şirketin vizyonunu, misyonunu ve değerlerini tutarlı bir şekilde iletmeleridir.

Eczane Koçluğu

Eczane Koçluğu günümüzde, 7 YILDIZLI ECZACILIK beklentilerine uygun olarak eczanelerin istedikleri hedefleri belirlemeleri ve hedefleri gerçekleştirmeleri için aldıkları destek süreci olarak tanımlanmaktadır.

Eczanelerin genel görünümünün gelişmesi, merchandising planının yapılması, iletişim gücünün, teknisyenlerinin yetkinliklerinin artırılması, çalışan yönetim başarısının en üst düzeye çıkarılması ve daha profesyonel bir yönetim sürecinin çalışmalara entegre edilmesi, pazarlama aksiyonlarının alınması ve tüm bunlarla eczane karlılığının artırılması hedeflenmektedir.

1. KURUMSAL GENEL DANIŞMANLIK
* Genel değerlendirme,
* Marka ve kurumsal kimlik çalışmalarının yapılması
* Eczane pazarlama programlarının hazırlanması,
* Eczane müşteri anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi,
* 90 günlük hedef çalışması.

2. ECZANE İÇİ EĞİTİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
* İletişim ve sosyal stil analizleri,
* Yönetim değerlendirme analizleri,
* Eczane personel eğitim ihtiyaç analizleri,
* Eczacı ve teknisyen eğitimleri,
* Eğitim ölçme ve değerlendirmeleri,
* Eczane içi organizasyon şemasının hazırlanması,
* Çalışan performans yönetim programının entegre edilmesi ve takibi,
* Müşteri eğitim ve bilinçlendirme programlarının planlanması.

3. KATEGORİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
* Mevcut durum analizleri ve kategori oluşturma,
* Aylık ürün belirleme ve satış danışmanlıkları,
* Satış ödül, prim sisteminin oluşturulması,
* Hedef ürünler satış cümlelerinin belirlenmesi.

Mentörlük Hizmetleri

Mentor, güvenilir bir danışman veya rehberdir. Mentor, daha az deneyimli kişilere destek, danışmanlık, motivasyon sağlayan model olan bireydir. Mentorlar mentilerine potansiyellerine ulaşmalarında yardımcı olan kişilerdir. Mentor tavsiye verir, bilgi ve deneyimleri paylaşır, az baskı yapan ve menteenin kendisini keşfetmesini sağlayacak bir yaklaşımla öğretir.

Mentorluk, deneyimli ve konusunda uzman bir kişinin (mentor) bilgi ve deneyimini, diğer bir kişiye aktardığı ve ona örnek olduğu öğrenme ve gelişim ilişkisidir. İş hayatında mentorluk süreci her çalışana uygulanabileceği gibi, işe yeni başlayanlara veya yeni bir sorumluluk üstlenen kişilere daha sık uygulanmaktadır. Mentor, çalışanın kurum kültürüne uyum sağlamasında ve/veya yeni görevinde kendisini bekleyen zorlukları daha kolaylıkla aşmasında destek olur, yol gösterir.

Satış Teknikleri Eğitimi
Satış Psikolojisi ve İkna Yöntemleri Eğitimi

AMAÇ

Seminerdeki amaç, günümüz rekabet şartlarında, başarılı ve sürdürülebilir bir satış performansı yaratmak için, müşteri ilişkilerinde ve satış sürecinde satıcının ve müşterinin yaşadığı, duygu, tutum ve davranışların etkinliğini fark etmek. Ayrıca müşteriyi satın alma kararına yönlendiren satıcı davranışları ve yaklaşımları konusunda katılımcılara donanım kazandırmaktır.

İÇERİK

•Ne satıyorsunuz?
•Satış nedir?
•Kendini tanıma duygu ve düşüncelerinin farkına varma
•Müşterinizi tanıma
•Bireysel farklılıklarının satış sürecine etkisi
•Şartlanmış düşünce yapımız ve insan ilişkilerimize etkisi
•Satış iletişiminde alışagelmiş tutumların dışında yaratıcı olabilme
•Müşteriyle uyum ve ahenk içinde olma
•Satın almaya İkna sürecinde müşterinin duygu ve düşüncesini yakalama
•Müşteri sadakatine yönelik güvenli ilişki kurabilme
•Müşterinin Kök İhtiyacını belirlemek için soru sorma teknikleri *?
•Müşteriyi ikna sürecinde yapılan Satış Hataları *
•Müşteri/Tüketicinin karar davranışını belirleyen unsurlar *
•Müşteri ile çatışmayı aşma sürecinde kullanılacak, tutum ve davranışlar *
•Ürünün faydasını sunmada müşteri tiplerinin önemi *
•Uzaklaşmacı ve yaklaşmacı motivasyon stratejileri *
•Müşteriyi ikna sürecinde temel etken; ‘’Aktif Dinleme’’ *
•Satıcı – Müşteri İş Oyunu
•Uygulamalı satış görüşmesi senaryoları
•Katılımcıların satış sürecindeki doğru ve geliştirilmesi gereken yönlerinin belirlenmesi

Takımdaşlık Eğitimi
Takım Oluşturma ve Takım Ruhu

Kimler Katılmalı: Bir takım içinde olan herkes

İçerik:
•Takım Çeşitleri
•Takım Oluşturma
•Etkili Takımın Özelliği
•Başarısız Takım
•İyi ve Kötü Takım Üyesi
•Katılm ve Adanma
•Takımda İletişim ve Sinerji
•Vizyoner Takımlar
•Takım Liderliği
•Takımın Başarıyla Yönetilmesi
•Takım içi ve Dışı Etkili İletişim Becerilerinin Sağlanması
•Takım Ruhu
•Takımda Görev Dağılım
•Takım Güçlü ve Zayıf Yönleri

Eğitim Süresi: 6 Saat

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi
NLP Teknikleriyle Etkili İletişim

İletişim kendimizi anlayabilmemiz, ifade edebilmemiz çevremizle doğru ve sağlıklı ilişki
Kurup bunu yönetebilmemiz için son derece önemlidir. İnsanların diğer insanlarla iletişim kurma isteği içten gelen bir güdüdür. Bu güdüyü sağlıklı şekilde yönetemeyen insanlar iletişimden kaynaklanan pek çok sorunu gündelik hayatlarında yaşarlar.
Bu eğitimle amaçlanan NLP (Neuro Linguistik Programe)nin öğrenilmesi kolay olan ve başarısını yıllar içinde kanıtlanmış olan tekniklerini katılımcılara uygulamalarla öğretmektir.

Bu sayede kurumsal kültür içerisinde yer alan kişiye birey olma farkında lığı kazandırmaktır.

İÇERİK:
Neden iletişime ihtiyaç vardır?
•İletişimde Farkındalık
•İletişimin Anlamı
•İyi İletişimin Ön koşulları
•İletişimin Etkinliği
•İletişimin Oluşumu
•NLP Nedir? Nerelerde Kullanılır?
•NLP’nin iletişim ilkeleri nelerdir ?
•Algı Nedir?
•Dış Dünyanın algılanması
•NLP’ye göre Temsil Sistemleri ve İletişimdeki Etkisi

Çatışma Yönetimi Eğitimi
Çatışma ve Kriz Yönetimi

Çağdaş kurumlar organizasyonel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla farklı geçmiş, kişilik, deneyim ve eğitime sahip insanları bünyesinde barındırmaktadır. Bu çeşitlilik, çatışma ortamının doğması için önemli bir sebep oluşturmaktadır.
Çatışma yönetimi, çalışma ortamında karşılaşacağınız çatışmalarla nasıl baş edebileceğinizi ve olumlu sonuçlar çıkarabileceğinizi göstermektedir. Katılımcılar işyerinde çatışmanın kaçınılmaz olduğu gerçeğinden hareketle çatışma çeşitlerini, kendi çatışma ve çözüm stillerini görmekte ve erken safhada çatışmayı önlemenin ve olumlu sonuçlandırmanın yöntemlerini uygulamalarla benimsemektedir.

Kimler Katılmalı: İş yerinde kişisel olarak çatışma ortamını pozitife çevirmek isteyenler, personeli arasındadır. Çatışma ortamına yapıcı bir çözüm getirmek isteyen yöneticiler

•Çatışmayı oluşturan faktörleri
•Davranış şekilleri
•Farklı kişilikler için iletişim
•İşyerinde çatışma türleri
•Çatışma yönetimi stratejileri

Etkin Yönetim Becerileri ve Liderlik Eğitimi
Liderlik ve Yöneticilik Eğitimleri

Eğitimden elde edilecek yararlar:
•Gelişen yöneticilik ve Liderlik dünyası hakkında bilgiler edinilecek
•Yeni yönetim becerileri ve iş alışkanlıkları kazanılacak
•Şirket içi iletim gelişecek, sürtüşmeler azalacak
•Şirketin işlerinin daha iyi yürümesi sağlanacak
•İş akışları hızlanacak

YÖNETİM BECERİLERİ – (Liderlik – Motivasyon – Karar Verme – Mülakat)
•Yönetim kavramları;
•Liderlik nedir? Geliştirilebilir mi ?
•Liderlik ve Yöneticilik arasındaki farklar
•Yönetim evreleri;
•Yönetsel beceriler Liderlik türleri ve bunların hayata geçirilmesi
•Vaka çalışması
•Kendini ve diğerlerini Motive etme
•Durumsal Liderlik ve ilişki
•Karar verme; vaka çalışması
•İşe eleman alınması
•Özellikler, Yetkinlikler ve mülakat teknikleri
•Uygulama (mülakat)

Motivasyon Yönetimi Eğitimi
Motivasyon Eğitimi

Birey açısından motivasyon, bireyin kişisel gereksinimlerinin doyurulmasından, bireyin kendini gerçekleştirmesine kadar birçok evreleri kapsar. Örgütsel açıdan motivasyon ise, örgüt üyelerinin çalışmaya başlamalarını, çalışmalarını sürdürmelerini ve görevlerini istekle yerine getirmelerini sağlayan güçlerin veya mekanizmaların tümü anlamını taşır. Motivasyonu etkileyen faktörler bireyin işini nasıl algıladığı, kendi yetenek ve becerilerini nasıl değerlendirdiği ile birebir bağlantılıdır. Ekipteki her bir bireyin motivasyon problemleri yöneticilerin sıklıkla ilgilenmek zorunda kaldıkları sorunlardandır. Yöneticiler çoğu zaman, kendi deneyimleri ile şekillendirdikleri liderlik stillerini ve motivasyon yöntemlerini kullanmakta, yeni durumlarla karşılaştıkça kullandıkları yöntemleri geliştirme ihtiyacı duymaktadırlar.

Bu eğitimle yönetici ve çalışanlara bu konuda farklı bir bakış açısı kazandırarak işletmenin tüm personelinden maksimum derecede faydalanması ve verimlilik artışı hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği:
•Motivasyon nedir.?
•Motivasyon nasıl oluşur?
•İnsan ilişkileri
•Etkili iletişim ve motivasyon
•Sorunlu insanları kazanmak
Çalışanlar nasıl motive edilir?
Motivasyonun şartları.
•Motivasyon kuramları.
İhtiyaçlar hiyerarşisi kuramı.
Başarı güdüsü kuramı (Kendi kendini motive etme)
Beklenti kuramı
•Statü ve roller
Motivasyonun önemi
Yönetici açısından
Çalışan açısından
•Takım ve birey motivasyonu
•Motivasyon ve performans ilişkisi

Stres Yönetimi Eğitimi
Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü

Stres günümüz dünyasında her yerde varlığını hissettiren bir olgudur. Eğer nasıl başa
çıkacağımızı bilmiyorsak fiziksel, zihinsel, duygusal açılardan olumsuz sonuçlarıyla karşılaşmamız mümkündür.

Yaşamımızın bir parçası haline gelen stresi tanıyarak stres kontrolünü sağlama becerilerini geliştirmektir.

Eğitim İçeriği

•Stres nedir?
•Stresin belirtileri
•Stres tepkileri
•Stresin kaynağı
•Stresin manevi, fiziksel, zihinsel, duygusal boyutu,
•Kişilik özelliklerin stres üzerindeki etkisi
•Stresle başa çıkmayı kolaylaştıran faktörler,
•Öfke nedir? Neden öfkeleniriz?
•Öfkeyle başa çıkma yolları
•Bedensel ve zihinsel rahatlama metotları

Yöneticiler İçin Koçluk Eğitimi

Yöneticiler İçin Koçluk Eğitimi
Şirketlerde pozisyonlar yükseldikçe, yöneticilerin deneyimli, işlerinde yetkin ve bilgili olduğu görülür. Yaşanan sorunların sebebi ise çoğunlukla iletişim kaynaklıdır. Yöneticinin bu yöndeki farkındalığı ve yöneticİlik yetkinliklerini birleştirmesi önemlidir.

Eğitim İçeriği
1.Koçluk Nedir, Ne değildir?
2.Temel Koçluk Becerileri
3.İletişim Teorileri
4.Çatışmada roller
5.Alt Üst ve Eş Pozisyon İle İletişim
6.Liderlik, Motivasyon İkna

Beden Dili Eğitimleri

İnsanların kendini ve birbirlerini daha yakından tanımasını ve doğru anlamasını sağlamak amacıyla kendi aralarında daha sağlıklı ve bilinçli iletişim kurmalarına katkıda bulunarak ,iletişimdeki olası çatışmaları önlemek ,dolayısıyla ilişki kalitesindeki verimi arttırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca beden dili için teorik ve pratik bilgiler sağlayacaktır.

Eğitim İçeriği
•İletişim nedir?
•Etkili iletişim teknikleri nelerdir?
•Ortak alan-bireysel alan-ortak vizyon?
•Kaliteli zaman?
•Yanlış iletişim yöntemleri ve aşma yolları?
•Başarılı iletişimin gerekliliği?
•Etkili iletişimde anlama ve anlaşma ve algılama farkı-
•Kişisel imaj
•Beden dili nedir?
•Olumlu ve olumsuz etki yaratacak beden dili özellikleri?
•Etkili dinleme ve soru sorma becerileri
•İletişimde kullanılan dilin önemi (sen dili ,ben dili)
•Geri besleme
•Rapport (aynalama)
•Temelde neden iletişim kurarız?
•Ekip içi etkin iletişim

İnsan Kaynakları Destek Paketi

Amaç
Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı (HR) yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı firmalarının ortak özelliğidir; doğru insan kaynakları politikaları ekseninde işletme stratejilerini oluşturmak kurumsal firmaların temel özellikleridir. İşletmeler bu nedenle artık çalışanlarına yaptıkları yatırımın en değerli yatırım olduğunun da bilincindedir. İnsan Kaynakları departmanları, personel yönetiminden farklılıklar göstermektedir.
Özlük işleri ve bordrolamadan oluşan personel yönetimi yerini artık işe alım bilinci, iş analizlerinin önemi, norm kadro ve yetenek yönetiminin verimliliğin temeli olduğunun farkına varmış özel yetkinliklerle bezenmiş uzmanların yer aldığı insan kaynakları yönetimine bırakmıştır.
Bu program işe alım yerleştirme teknikleri, performans yönetimi, ücret, eğitim, kariyer yönetimi, özlük işleri, bordrolama ve iş kanunu kapsayan uygulamalı eğitim sürecine sahiptir.

Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz her konuda bize yazın.